Sprowadzenie zwłok z Niemiec

W przypadku śmierci bliskiej Państwu osoby na terenie Niemiec możemy załatwić wszystkie formalności i czynności – wystarczy telefon i pełnomocnictwo a my zajmiemy się procedurami i w ciągu kilku dni sprowadzimy zwłoki lub prochy zmarłego z Niemiec do Polski. Jeżeli na terenie Niemiec jest ktoś z rodziny lub znajomych zmarłego i może uzyskać w szpitalu zaświadczenie o przyczynie śmierci i akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego to formalności w Polsce zajmą tylko jeden dzień. Jeżeli w Niemczech nie ma zaufanej osoby, która może uzyskać te dwa dokumenty to ze względu na koszty podróży nie my zajmiemy się uzyskaniem wszystkich wymaganych dokumentów zarówno na terenie Niemiec jak i Polski.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje i aspekty prawne związane ze sprowadzeniem zwłok lub prochów z Niemiec do Polski.

Śmierć polskiego obywatela na terenie Niemiec.

Zgodnie z Niemieckim prawem zwłoki zmarłego powinny być w ciągu 36 godzin po śmierci przewiezione do kostnicy i w ciągu kolejnych 96 godzin powinien odbyć się pochówek lub kremacja. Od tej reguły odstąpić można w przypadku postępowania prokuratorskiego (wtedy pochówkiem można zająć się dopiero po tzw. zwolnieniu ciała przez prokuratora) lub transportu zmarłego z Niemiec. W związku z powyższym czynności związane z sprowadzeniem zmarłego z zagranicy należy podjąć niezwłocznie po śmierci rodzina lub firma zajmująca się przewozem zmarłego powinna poinformować szpital, że ciało zmarłego będzie wywożone z terenu Niemiec. Jeżeli szpital nie zostanie o tym poinformowany może przekazać zwłoki do niemieckiego, prywatnego zakładu pogrzebowego co będzie się wiązało z dużymi kosztami tego zakładu.

W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w domu, trzeba wezwać lekarza, który stwierdzi zgon, poda datę i godzinę śmierci i czasami jej przyczynę oraz wystawi kartę zgonu (Todesbescheinigung), oraz poinformuje o dalszych czynnościach. Jeżeli okoliczności śmierci będą niejasne lub śmierć nastąpi „na ulicy” zawiadamiana jest policja i prokurator podejmuje decyzję, czy będzie prowadził postępowanie wyjaśniające przyczynę śmierci czy też zwalnia ciało z procedury prokuratorskiej. Gdy zgon nastąpi w szpitalu, dyżurujący lekarz wystawi medyczny akt zgonu, w którym przeważnie znajduje się informacja o przyczynie zgonu.

Jeżeli przy śmierci obecny był członek rodziny lub znajomy zmarłego wówczas to on powiadamia rodzinę w kraju o zgonie. Jeżeli niemiecka policja może ustalić krewnych lub znajomych na terenie Niemiec to powiadamia polski konsulat, który następnie ustala adres rodziny w Polsce i przez Urząd Miasta i policję zawiadamia rodzinę zmarłego. W zawiadomieniu z konsulatu podane są podstawowe informacje o dacie i okolicznościach śmierci a przede wszystkim dane kontaktowe do działu prawnego konsulatu gdzie można uzyskać więcej informacji.

Na tym etapie warto skontaktować się z polską firmą zajmującą się międzynarodowymi usługami pogrzebowymi, która po uzyskaniu upoważnienia od rodziny będzie mogła ustalić wszystkie okoliczności śmierci, skontaktować się ze szpitalem i konsulatem, a następnie zajmie się uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i podejmie czynności związane z transportem zwłok z Niemiec do Polski.

W zależności od okoliczności, po śmierci wydawane jest zaświadczenie lekarskie lub medyczny akt zgonu z którym to dokumentem należy udać się do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamt), który przeważnie mieści się w Urzędzie Miasta. Do USC należy zabrać ponadto dokument tożsamości zmarłego, akt urodzenia i akt małżeństwa zmarłego (dokumenty te wydawane są w polskim USC „od ręki”), najlepiej od razu w wersji międzynarodowej aby uniknąć konieczności tłumaczenia w Niemczech. Na podstawie tych dokumentów urzędnik wydaje niemiecki akt zgonu w międzynarodowej wersji.

Sprowadzenie zwłok lub prochów zmarłego z Niemiec do Polski.

Po otrzymaniu pełnomocnictwa od rodziny zmarłego, tłumaczymy zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu i ewentualnie sam akt zgonu i załatwiamy pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski w urzędzie miasta lub gminy na terenie której ma nastąpić ceremonia pogrzebowa. Mając powyższe zezwolenie jedziemy do Niemiec, gdzie na miejscu przygotowujemy ciało zmarłego do transportu. Międzynarodowy przewóz zmarłych może realizować jedynie wyspecjalizowana firma pogrzebowa posiadająca karawan przystosowany do tego typu transportu. Zwłoki muszą być przewożone w drewnianej trumnie z hermetycznie zamkniętym przed transportem metalowym wkładem. W tej trumnie należy następnie pochować zmarłego w Polsce bez otwierania trumny w kraju. Przed transportem zmarłego z Niemiec do Polski konieczna jest balsamacja zwłok.

Przed transportem zmarłego z Niemiec załatwiamy zgodę niemieckiego urzędu na wywiezienie ciała zmarłego z Niemiec (Leichenpass) oraz dokonujemy odprawy konsularnej w jednym z polskich konsulatów. Dopiero po uzyskaniu tych dokumentów możemy przewieźć zwłoki lub prochy zmarłego z Niemiec do Polski.

Po sprowadzeniu zmarłego z Niemiec możliwa jest kremacja zwłok w Polsce i pochówek z urną. Możliwa jest również kremacja zwłok w Niemczech i transport do Polski prochów, jednak ze względu na wysokie koszty niemieckich zakładów pogrzebowych, koszty sprowadzenia trumny i kremacja w kraju jest dla rodziny zmarłego zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem. W Niemczech, inaczej niż w większości krajów europejskich, szczątki ludzkie, w tym prochy zmarłego, może transportować wyłącznie firma pogrzebowa więc ze względu na koszty, również tą czynność najlepiej powierzyć firmie z Polski.

Po przywiezieniu zwłok lub prochów zmarłego z Niemiec do Polski, rodzinie zmarłego przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 000 zł. Biorąc pod uwagę, że w trumnie w której nastąpiło sprowadzenie zmarłego, należy pochować zwłoki, zasiłek powinien wystarczyć na pokrycie kosztów organizacji ceremonii pogrzebowej w Polsce.

Sprowadzanie zwłok lub prochów zmarłego z Niemiec do Polski, w związku z niewielkim dystansem do pokonania, przeważnie odbywa się drogą lądową. Transport lotniczy zwłok jest oczywiście możliwy ale rwa nieco dłużej i jest zdecydowanie droższy. Transport zwłok z Niemiec wymaga zaangażowania specjalistycznej firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Koszt sprowadzenia zwłok z Niemiec

Na cenę usługi sprowadzenia zmarłego z Niemiec, poza kosztami stałymi, pewien wpływ ma odległość pomiędzy miejscowościami pomiędzy którymi nastąpi transport. Cena usługi zawiera koszt załatwienia dokumentów w polskich i niemieckich urzędach, tłumaczenie aktu zgonu i innych niemieckich dokumentów, odprawę celną i sanitarną jeżeli będzie wymagana, koszt uzyskania pozwolenia na przewóz zwłok z Niemiec w polskim konsulacie, transport specjalistycznym karawanem, drewnianą trumnę z metalowym wkładem oraz przygotowanie i zabezpieczenie zwłok przed transportem do Polski.

Orientacyjny całkowity koszt sprowadzenia zwłok zmarłego z Niemiec do Polski to w zależności od odległości 5 900 – 7 700 zł.

Organizacja pogrzebu w Niemczech

Koszty niemieckich firm pogrzebowych są zdecydowanie wyższe niż polskich i między innymi dlatego większość Polaków decyduje się na sprowadzenie zmarłego z Niemiec i pochówek w Polsce. Osoby na stałe mieszkające w Niemczech, w związku z wysokimi kosztami pogrzebów, często mają specjalne polisy ubezpieczeniowe na pokrycie tych kosztów. W przypadku pochówku w Niemczech lokalna firma pogrzebowa w imieniu rodziny zmarłego zajmuje się wszystkimi formalnościami i czynnościami. Pogrzeby w Niemczech, inaczej niż w Polsce nie odbywają się w sobotę i niedzielę. Cmentarze są administrowane przez poszczególne miasta i parafie, są również cmentarze należące do konkretnych grup wyznaniowych np. muzułmańskie. Groby w Niemczech są podobnie jak w Polsce dzierżawione na okres 20 lat.

Kremacja w Niemczech

Kremacja zmarłego i pochówek z urną jest coraz częściej stosowany w Niemczech. Jedną z przyczyn jest możliwość tańszego pochówku. Wszelki czynności ze szczątkami ludzkimi, w tym prochami zmarłych, mogą podejmować wyłącznie firmy pogrzebowe i tylko one mogą zająć się kremacją i pochowaniem urny. Procy zmarłego muszą być pochowane na cmentarzu. Niemieckie prawo nie zezwala na trzymanie prochów zmarłego w domu ani ich rozsypywanie w miejscach publicznych.

Eutanazja w Niemczech

Czynna eutanazja jest w Niemczech zabroniona i jest ścigana przez prawo, ale tzw. biernej eutanazji, czyli odstąpienia od czynności przedłużających życie, niemieckie prawo już nie penalizuje. Obecnie w Niemczech trwa dyskusja na temat możliwości dopuszczenia eutanazji w określonych przypadkach i na żądanie chorego. Czasami Niemcy poddają się eutanazji w sąsiednich krajach – Szwajcarii czy Holandii gdzie aktywna eutanazja jest prawnie dozwolona.

Co należy zrobić w przypadku śmierci Polaka za granicą?

Co należy zrobić w przypadku śmierci Polaka za granicą?

Przede wszystkim prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Powiemy jakie kroki należy podjąć. Procedura wygląda następująco:

  • przesłanie smsem lub na adres info@funebra.pl Państwa adresu mailowego na który będziemy mogli przesłać formularz z danymi, lub pobranie tego formularza z tego LINKU,
  • odesłanie wypełnionego formularza.

Na podstawie otrzymanych danych przygotujemy umowę, pełnomocnictwo dla nas i wniosek do starostwa, które to dokumenty odeślemy, poprosimy o podpisanie i odesłanie do nas mailem.

Mając Państwa pełnomocnictwo będziemy mogli:

  • uzyskać w kraju w którym nastąpiła śmierć zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu, zaświadczenie że przyczyną śmierci nie była choroba zakaźna, międzynarodowy akt zgonu,
  • przetłumaczyć dokumenty na język polski,
  • uzyskać zgodę starosty, w miejscowości w której ma nastąpić pogrzeb, na sprowadzenie zwłok lub prochów z zagranicy do Polski.

Po załatwieniu tych formalności, w kraju w którym nastąpił zgon:

  • załatwiamy zgodę lokalnych władz na przewiezienie zmarłego z danego kraju,
  • uzyskujemy pozwolenie polskiego konsulatu na transport zwłok z zagranicy do Polski
  • umieszczamy zwłoki w specjalistycznej trumnie z metalowym wkładem i hermetycznie zamykamy trumnę (trumna po przywiezieniu do kraju nie może być otwierana, ciało musi być w niej pochowane),
  • transportujemy zwłoki z zagranicy do Polski, do wskazanego przez Państwa lokalnego zakładu pogrzebowego, który zajmie się organizacją ceremonii pogrzebowej w Polsce.

Na podstawie wystawionej przez Funebra faktury, najbliższej rodzinie zmarłego przysługuje zasiłek w Polsce w wysokości 4000 zł. W związku z tym, że pochówek następuje w trumnie, którą dostarczamy kwota ta w większości przypadków wystarcza na pokrycie kosztów organizacji pogrzebu w kraju.

Oferujemy sprowadzenie zwłok i prochów z zagranicy, między innymi Niemiec, Anglii, Włoch, Holandii do Polski. Uzyskanie pozwoleń i dokumentów które uzyskujemy w imieniu rodziny trwa 2-3 dni, a transport zmarłego w zależności od odległości 2 – 4 dni.